«Методичні рекомендації для педагогів з вивчення коллективу вихованців»

НАЙДОСВІДЧЕНІШИЙ ПЕДАГОГ

НІКОЛИ НЕ ПОВИНЕН ЗУПИНЯТИСЯ

НА ДОСЯГНУТОМУ, БО ЯКЩО НЕМАЄ

РУХУ ВПЕРЕД, ТО НЕМИНУЧЕ

ПОЧИНАЄТЬСЯ ВІДСТАВАННЯ.

В.О.Сухомлинський

Методичні рекомендації до підготовки заняття

 • Вчитайся у розділ програми, над яким будеш працювати під час заняття , а в деяких випадках – і в пояснювальну записку до програми.
 • Вивчи матеріал цього розділу, питання теми.
 • Сформуй задум заняття, дай відповідь на запитання: «Чого б ти хотів досягнути в результаті його проведення?» Сформулюй програмовий зміст заняття .
 • Уяви колектив даної групи, уявно намалюй конкретних дітей . Уяви психологічні особливості цих дошкільників, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 • Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних дошкільників.
 • Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному занятті .
 • Продумай структуру заняття і зафіксуй усе знайдене в плані-конспекті.
 • Підготуй наочні і навчальні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН, комп’ютерної техніки.
 • Повтори подумки, або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.
 • Спитай себе: «Ти готовий до заняття ?»

Методичні рекомендації до самоаналізу заняття

 • Яка тема заняття? Чи збігається вона з календарним плануванням?
 • Чи правильно визначено мету, завдання заняття? Чи відбивають вони найголовніше в навчальному матеріалі?
 • Чи правильно обраний тип заняття (відповідно до теми та мети заняття)?
 • Чи відповідає структура заняття обраному типу занять?
 • Чи ефективно розподілено час заняття : 1/3 забезпечення інтересу до діяльності , 2/3 – самостійна та пізнавальна діяльність дошкільників?
 • Чи є оптимальним вибір методів та прийомів навчання, наочності, використаних на занятті?
 • Що саме з передового педагогічного досвіду ви використали на заня- тті?
 • Чи вдалося вам диференціювати навчання на занятті?
 • Чи були активними діти під час заняття? Якщо ні, то чому? а) дітям було нецікаво; б) дітям було важко зрозуміти вас, в) переважав авторитарний стиль спілкування з дітьми.
 • Чи не великі за розміром завдання ви дали дітям і чи вдалося підготувати дошкільників до нього?
 • Чи зуміли ви провести короткий ефективний підсумок заняття (тобто знову наголосити на головному у навчальному матеріалі заняття), оцінити відповіді дошкільників?
 • Дайте оцінку своєму заняттю, своїй діяльності . Чи реалізовані програмовий зміст , завдання заняття ?
 • Взаємини дитини з однолітками

Психологічні рекомендації вихователям

1.Оскільки дитина діє за прикладом людей, які її оточують,то на перше місце виходять добрі взаємини між батьками й педагогами, з якими спілкується дитина.

2. Намагайтеся в дитячому колективі створити таку атмосферу, яка б не обмежувала дій дитини. (Уникайте неаргументованих висловів: „Так не можна” (чому?), «Так не гарно» (чому?). Проведіть із дітьми бесіду про те, до яких стосунків з однолітками у групі вони прагнуть.

3.Ефективним методом подолання байдужості дитини та неприязного ставлення до однолітків є організація театралізованої діяльності (інсценізація добре знайомих та улюблених казок).

4. Змістовим матеріалом для ігор – демонстрацій та інсценувань можуть бут не тільки казки, а й спеціально створені вихователями оповідання, в яких ідеться про виникнення якогось непорозуміння чи конфліктної ситуації.

5. Доцільно для налагодження контактів серед дітей використовувати моделювання ситуацій спілкування на комбінованих заняттях із мовленнєвих та продуктивно – творчих видів діяльності.

6. Час від часу вихователеві варто вдаватися до бесіди – аналізу, бесіди – узагальнення, аби показати переваги позитивних вчинків та формування у дітей гуманних взаємин.

7. Доцільно, порадившись із дітьми, встановити добрі традиції у групі, наприклад,зустрічати одне одного усмішками, веселими репліками. Це також сприятиме покращенню стосунків.

8.Одним із засобів формування позитивних взаємин є здійснення особистісно зорієнтованого підходу у виховані, який базується на самоповазі дитини, наданні їй права на вільний вибір партнера, дій, способу спілкування.

9.Створюйте умови, що сприяють встановлення та розвитку дружніх,приязних стосунків між дітьми. Проводьте ігри, аби зняти у них напруження, це їм змогу виявити здатність до співпереживання.

10. Визначте дітей, які схильні усамітнюватися. Спонукайте інших дітей запрошувати їх до спільних ігор.

11. Обговорюйте негативні вчинки, не зачіпаючи гідності дитини (скажімо, на прикладах персонажів художніх творів).

Пам’ятка наставника молодого педагога

 • Разом із молодим спеціалістом глибоко проаналізуйте навчальні програми та пояснювальні записки до них.
 • Допоможіть молодому спеціалісту скласти перспективний та календарний план , звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і творчої роботи з дітьми .
 • Надайте допомогу у підготовці до занять та роботи в повсякденному житті , особливо перших занять, першої зустрічі з дітьми . Найбільш складні теми розробляйте разом з молодим спеціалістом.
 • Надайте допомогу у проведенні контрольних занять, у проведенні підсумкових занять. Ознайомте молодого спеціаліста з різними видами проведення підсумкових занять з дітьми.
 • Разом підбирайте й готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач , вправ , різнорівневих дидактичних вправ та завдань.
 • Відвідуйте різні види роботи молодих спеціалістів з наступним детальним аналізом. Запрошуйте молодого спеціаліста на свої заняття та інші форми роботи , разом їх обговорюйте, аналізуйте.
 • Допомагайте підбирати методичну літературу для самоосвіти, систематизувати її, вивчати та узагальнювати.
 • Щиро діліться досвідом роботи, своїми педагогічними знахідками.
 • Ніколи не забувайте відмічати позитивне в роботі молодого спеціаліста.
 • Навчайте не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти особистий педагогічний почерк.

Пам’ятка молодому спеціалісту

 1. Вивчай можливості кожного вихованця.
  Пам’ятай: без знання стану здоров’я дітей не можливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хвороб, набутих у попередні роки.
 2. Вступаючи у контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взаємини з ними. Пам’ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій вихователя та дитини залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай дитину лише тоді, коли без цього не можна обійтися.
 3. Частіше всміхайся.
  Пам’ятай: твоя усмішка дітям свідчить про те, що зустріч з ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.
 4. Плануючи свої перші заняття , подумай: як вихованці повинні поводитися під час заняття , які звички культурної поведінки слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити. Пам’ятай: якщо педагог не виховує в дітей певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших днів виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички; які види робіт будуть використані й виконані дітьми на занятті , що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна. Пам’ятай: більшість різних порушень під час заняття відбувається через недостатню завантаженість дітей корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаються в процесі цієї діяльності.
 5. Важливе завдання вихователя передбачити ситуації, які виникатимуть під час заняття. Пам’ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
 6. Вчися вислуховувати дітей до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу. Пам’ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.
 7. Пам’ятай: основне призначення оцінки – правильно визначити результат навчання та виховання дитини , її навчальні досягнення, динаміку розумового розвитку .
 8. Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності дошкільників. Пам’ятай слова А. Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання коллективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід добиватися обов’язкового їх виконання від усієї групи, не забуваючи про повагу до особистості дошкільників.
 9. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу заняття . Пам’ятай слова В. Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в педагога інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».
 10. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. Пам’ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки – відвертої, самокритичної, творчої.

Вимоги до молодого педагога

 1. Будь компетентним, вимогливим, але справедливим педагогом.
 2. Не підвищуй голосу в будь – якій ситуації. Пам’ятай : того, хто кричить, погано слухають.
 3. Доводь свою компетентність і професіоналізм, логічно викладаючи матеріал. Зумій створити доброзичливу обстановку, яка сприяла б кращому сприйманню дітьми навчального матеріалу.
 4. Не поспішай негативно оцінювати вміння дитини . Зваж всі “за” і “проти”. Пам’ятай: низька оцінка викликає не бажання працювати , а байдуже ставлення до навчання та зневагу до педагога.
 5. До кожного заняття готуйся, як до сповіді: запитай у свого сумління, чи ти зробив усе від тебе залежне для його підготовки.
 6. Намагайся бачити не в цілому групу, а кожного вихованця , розуміти його настрій, психологічний і фізичний стан.
 7. Переступивши поріг дошкільного закладу , зосередь свою увагу на завданнях, які необхідно виконати в першу чергу.
 8. Перед початком заняття подивись у вічі дітям . Дай пораду тому, кому необхідна допомога.
 9. Пам’ятай, що повага і любов до дитини – це життєве кредо педагога.
 10. Не зашкодь! Ніколи не нав’язуй своєї точки зору. Вона може бути хибною.
 11. Поважай думку дошкільника. Намагайся спокійно вислухати кожного малюка . Якщо вона неправильна, звернись по допомогу до групи. Нехай діти подискутують і знайдуть разом з вихователем істину.
 12. Не принижуй гідності дитини . Не говори грубощів, не кричи. Інакше діти боятимуться тебе, але й зневажатимуть.
 13. Завойовуй авторитет не “всепрощенням”, а чесністю, порядністю, справедливістю, об’єктивністю, добротою.
 14. Будь добрим, адже доброта врятує світ.
 15. Слідкуй за своїм зовнішнім виглядом: педагог – це артист, який постійно перебуває на сцені. Спробуй уявити себе на сцені без зачіски або в шапці, у непрасованому чи несвіжому одязі, брудному взутті, із невдалим або надто яскравим макіяжем.
  Пам’ятай: діти уважно стежать за твоєю зовнішністю.

Піготувала практичний психолог Сніжана Гузик

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *